صندلی را خوب تکان دهید. محصول را خوب فشار دهید تا ببینید چقدر محکم روی زمین می‌ایستند، یا آن را بلند کنید تا ببینید می‌توانید در خانه جابه‌جایش کنید یا نه. صندلی باید محکم و ثابت باشد، نه لق و لرزان.